Документи на ЧДГ "Детски свят"

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. за утвърждаване на план за действие 2022г. за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката, Заповед № РД09-528/02.03.2021 г. на МОН за утвърждаване на Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2021-2030 г., заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование и и Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата.

Правилникът за вътрешния ред на ЧДГ „Детски свят” се приема на основание чл.28, ал.1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Правилникът има за цел да осигури добра организация на работата, пълно и рационално използване на работното време, отговорност към учебния процес и работата с децата, правата и задълженията на персонала. Този правилник може да бъде актуализиран през цялата година.

Правилникът за вътрешния ред е съобразен с действащите нормативни актове, имащи задължителен характер за предучилищното образование, в частност за детските градини, в Република България.

Като администратор на лични данни ЧДГ „Детски свят” или „Детската градина “ се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни.

С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате и Ви предоставяме информацията по чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).