Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Дърво. Декоративен елемент

Съдържание

Като администратор на лични данни ЧДГ „Детски свят” или „Детската градина “ се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни.

С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате и Ви предоставяме информацията по чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).

Данни за администратора на лични данни и координати за Контакт

Администратор:
Частна детска градина „Детски свят“
ЕИК 202234559

Седалище и адрес на управление:
гр.София, ул.“Казбек“ №55 тел.: 0887 927 999

Интернет страница:
www.detski-sviat.info

Длъжностно лице по защита на личните данни:
Валентина Тодорова Петрова
тел 0887 927 999
гр.София, ул.“Казбек“ 55

Цели за обработка на личните данни

Частна Детска Градина „Детски свят“ обработва Вашите лични данни на следните законови основания:

Законово задължение

 • За да идентифицираме детето Ви, в качеството му на дете, записано в детската градина  и Вас, в качеството Ви на негов родител и законен представител; 
 • Предоставяне на информация към държавни органи и институции като НОИ, НАП, съдилища, прокуратура, Отдел „Закрила на детето“, РУО, МОН, Инспекция по труда и др. при спазване на съответните законови процедури;
 • Като образователна институция ние спазваме множество нормативни разпоредби – ЗПУО, Закон за закрила на детето, Кодекс на труда, и др., както и редица подзаконови нормативни актове по тяхното прилагане. В тази връзка, обработваме личните Ви данни за изпълнение на вменените ни задължения.

За изпълнение на договор

При изпълнение на договор, който сме сключили с Вас, както и за предприемане на стъпки преди сключването на договор. 

Това включва:

 • Изпълнение на трансакции, предоставяне на данъчна информация;
 • Уведомления относно изпълнението и/или неизпълнението на договора;

Легитимен интерес

Обработваме Вашите лични данни за постигане и запазване на легитимния интерес на Детската градина  или на трета страна, например в случаи като:

 • мерки за защита на учениците, родителите, посетителите и служителите в Детската градина (например като пропускателния режим в Детската градина);
 • при жалби и за удовлетворяване на искания, спорове, вкл. в хода на съдебни производства;

Изпълнение на задача от обществен интерес

В случай когато изпълняваме задача от обществен интерес, когато сме натоварени с това от орган, който изпълнява официални правомощия. В тези ситуации, Детската градина  може да оказва съдействие на държавен орган, като споделя лични данни с цел предотвратяване или разкриване на престъпление.

Ваше съгласие  

В случаите когато обработваме Вашите данни на основание Ваше съгласие, обработването ще бъде в обхвата и за целите, изложени в даденото съгласие. Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Какви лични данни обработваме

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

Обработване на лични данни – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Информацията, която обработваме зависи от продукта/услугата, която ползвате или за която кандидатствате.

 

Обща информация, която обработваме за всички услуги – персонална информация (например: имена, адрес, дата и място на раждане, гражданство, ЕГН, имейл адрес, телефонен номер); данни от документа за самоличност (като номер на лична карта);

 

В зависимост от вида на услугите обработваме данни от поети договорни задължения (като финансова информация, номер на банкова сметка); образ и гласови данни (например видео или телефонни записи); информация от Вашата електронна комуникация с Детската градина  (например бисквитки/cookies); резултати, генерирани от Детската градина  вследствие от обработването;

Източници на информация

Събираме данните, които обработваме директно от Вас, когато кандидатствате за работа или когато детето Ви се записва в Детската градина, както и в процеса на взаимоотношенията ни. При условие че личните данни се предоставят от представител на лицето, задължително представителят следва да информира и предостави на представлявания настоящото уведомление. 

 

Ние обработваме също информация, които сме получили на законово и легитимно основание от НОИ, НАП, от публично достъпни източници (като регистрите, водени от Агенцията по вписванията); медии, публикувани официални списъци на лица спрямо, които се прилагат санкционни действия.

 

В рамките на Детската градина  Вашите данни се получават от онези служители, на които те са необходими за изпълнение на договора, на задължения и регулаторни разпоредби и за запазване на легитимния интерес.

Достъп до вашите лични данни

Доставчици на услуги,  наши контрагенти и подизпълнители, с които работим и които са поели задължения и имат отговорност за обработване на лични данни съгласно действащото законодателство могат също да получат данните, например: фирми, работещи в областта на столовото хранене, детския отдих и туризъм, счетоводител и др.

 

Детската градина  предоставя лични данни на клиенти на трети лица и в изпълнение на законови задължения съгласно законодателството приложимо за образователните  институции, за закрилата на децата, при предотвратяване и разследване на престъпления, както и когато това е необходимо за предоставянето на конкретната услуга, например: РУО, Министерство на образованието и науката, Отдел „Закрила на детето“

Срок на съхранение на лични данни

Частна Детска Градина „Детски свят“ съхранява Вашите лични данни в съответствие със законно установените срокове и при запазване на легитимните интереси на Детската градина, като сроковете зависят от вида на ползваната услуга и документи.

Например, при установен срок за съхранение от 5 години, в случаите когато данните са в счетоводни регистри, включително документи за данъчен контрол и подлежат на последващи финансови инспекции, съгласно Закона за счетоводството следва да се съхраняват 10 години.

Сроковете могат да бъдат удължени допълнително, например в случаите на съдебни дела, удължаване на давностния срок поради прекъсване, както и при изпълнение на законови разпоредби и изисквания на надзорни органи.

Вашите права

За да подадете сигнал/ заявление относно обработването на Вашите лични данни, моля да подадете същия в писмен вид  на адреса на Детската градина.

гр. София
ПК: 1000
кв. „Манастирски ливади“
ул.“Казбек“ №55

Процедура за упражняване на права, свързани с лични данни

Настоящата Процедура има за цел да подпомогне субектите на лични данни да упражнят правата си, свързани със защитата на личните данни в Детската градина. Процедурата урежда процеса по приемане, разглеждане и предоставяне на отговор по подадени искания във връзка с правата, свързани със защита на лични данни.

Процедурата е съобразена с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ Регламент за защита на данните – ОЗРД).

Ред за упражняване на правата, свързани със защита на лични данни

За упражняване на правата си, свързани със защита на личните данни съгласно тази Процедура, всеки субект на данни подава подписано Искане за упражняване на правата за защита на лични данни до Детската градина.

гр. София
ПК: 1000
кв. „Манастирски ливади“
ул.“Казбек“ №55

Срок за получаване на отговор на Искането

При подадено Искане за упражняване на права по защита на лични данни Детската градина  предоставя информация относно предприетите действия в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице.

Детската градина информира субекта на данните за всяко удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за удължаването.

Изисквания за документи

Изискват се документи за самоличност, а в случай на упълномощаване – и документът за упълномощаването.

Детската градина предоставя лични данни само ако e извършена надлежна идентификация на лицето, вкл. проверени пълномощия. Детската градина не е задължена да отговоря на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данни или неговите пълномощия.

Детската градина може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността и пълномощията на субекта на данни, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Права, които субектът на данни може да упражни

 • Право на достъп до личните данни (чл. 15 от ОРЗД) – Детската градина потвърждава дали се обработват лични данни за субекта и съответно предоставя необходимата информация. Детската градина  може да откаже да отговори на искането за достъп, в случаите когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост.
 • Право на коригиране (чл. 16 ОРЗД)
 • Право на изтриване (чл. 17 ОРЗД) г. Право на ограничаване на обработването (чл. 18 ОРЗД)
 • Право на преносимост на данните (чл. 20 ОРЗД)
 • Право на възражение срещу обработването на личните данни (чл. 21 ОРЗД), когато се обработват лични данни за целите на директен маркетинг или въз основа на легитимен интерес.

Субектът на данни има право по всяко време да оттегли дадено съгласие за обработване на личните без заплащането на каквито и да е такси.

Имате възможност да се обърнете и към Комисията за защита на личните данни на адрес:

гр.София
ПК: 1592
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
Електронна поща: kzld@cpdp.bg,
Интернет страница www.cpdp.bg.